Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Nemzetiségi Biztoshelyettes Hírlevelére feliratkozókkal kapcsolatban kezelt

személyes adatokról

 

 Az alábbi tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes (a továbbiakban: Nemzetiségi Biztoshelyettes) Hírlevelére feliratkozóként a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

1. Adatkezelő megnevezése

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (a továbbiakban: AJBH)

Székhely:                                                       1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím:                                                       1387 Budapest, Pf. 40.

Telefonszám:                                                 06 (1) 475-7100

E-mail cím:                                                    ombudsman.info@ajbh.hu

Honlap:                                                          www.ajbh.hu

2. Adatkezelés helye

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkársága

(a továbbiakban: NBHT)

 

Székhely:                                                       1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím:                                                       1387 Budapest, Pf. 40.

Telefonszám:                                                 06 (1) 475-7284

E-mail cím:                                                    nemzetiseg.info@ajbh.hu

Honlap:                                                          www.nemzetisegijogok.hu

 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Az AJBH adatvédelmi tisztviselője:             Dr. Gulyás Attila

Közvetlen elérhetősége:                                Gulyas.Attila@ajbh.hu

Telefonszáma:                                               06 (1) 475-7133

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Érintettek köre

Adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adat

Adatok forrása

Az NBHT hivatalos partnerei

A Nemzetiségi Biztoshelyettes Hírlevelének megküldése a nemzetiségi jogterületen tevékenykedő szakmai partnerek számára a Nemzetiségi Biztoshelyettes jogszabályból fakadó rendszeres tájékoztatási kötelezettségének teljesítése keretében.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a Nemzetiségi Biztoshelyettesre ruházott közérdekű, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, tekintettel az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 3. § (2) bek. a) pontjára.

név és

e-mail cím

NBHT szakmai és protokoll adatbázis (közérdekű adatok)

A Hírlevélre feliratkozott személyek

A Nemzetiségi Biztoshelyettes Hírlevelének megküldése az érdeklődő érintett által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, az adatkezelés érintettjének hozzájárulásán alapul.

az érintett adat-szolgáltatása

 

5. A személyes adatok címzettjei

A kezelt adatokat kizárólag az NBHT vezető tisztségviselői és a Hírlevél kezeléséért felelős munkatársak ismerhetik meg, azokat más számára nem továbbítja.

6. Az adatkezelés időtartama

Az NBHT a személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az érintett közérdekű adatainak szakmai és protokoll adatbázisból való törléséig kezeli.

7. Az adatok védelme

Az AJBH és az annak részeként működő NBHT minden ésszerű fizikai és logikai védelmi intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok esetén a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás biztosított legyen.

A fenti célok érdekében az AJBH és az annak részeként működő NBHT a kezelésében lévő adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja, önálló informatikai szervezeti egységgel, valamint Informatikai Biztonsági és Működési Szabályzattal és teljes hozzáférés-vezérlési mechanizmussal is rendelkezik.

8. Automatizált adatkezelés, profilalkotást

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az AJBH-ban és a NBHT-n nem történik.

9. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

10. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

10.1. Határidő

 

Az NBHT az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az NBHT szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az NBHT a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

10.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

 

10.2.1. A hozzáféréshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az NBHT-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 

 • az NBHT

- milyen személyes adatait;

- milyen jogalapon;

- milyen adatkezelési cél miatt;

- mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

 • az NBHT kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az NBHT alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

 

Az NBHT tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az NBHT köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

10.2.2. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az NBHT módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az NBHT a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

 

 

10.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

 

Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az NBHT korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az NBHT arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

10.2.4. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a 4. pont szerinti adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az NBHT a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az NBHT-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10.2.5. A törléshez való jog

 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az NBHT-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy az NBHT közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges. E jogát tehát a tájékoztató 4. pont második esete (önkéntes hozzájárulás) szerinti célból kezelt adatok kapcsán gyakorolhatja.

 

11. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az NBHT a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

 1. panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
  (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
  e-mail:
  ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 2. lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.