null Közös jelentés egy temető működésével, valamint a települési önkormányzat és a települési roma nemzetiségi önkormányzat együttműködésével összefüggésben

Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése egy temető működésével, valamint a települési önkormányzat és
a települési roma nemzetiségi önkormányzat együttműködésével összefüggésben

Érsekvadkert Roma Nemzetiségi Önkormányzat néhai elnöke és a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke közös beadvánnyal fordult a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyetteshez az érsekvadkerti temető főbejáratának lezárására, illetve a gépjárművel történő behajtás tilalmára vonatkozó önkormányzati intézkedéssel kapcsolatban. A panaszosok sérelmezték, hogy egy 2020 nyarán tartott temetés alkalmával az elhunyt személy hozzátartozói nem tudtak behajtani halottaskocsival a köztemetőbe, mivel a főbejáratot lezárták, ezért a temetkezési szolgáltató munkatársai gyalogosan, kézben vitték a koporsót a ravatalozóhoz, több száz méteren keresztül. A roma nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek álláspontja szerint ezek a körülmények sértették a hozzátartozók kegyeleti jogát, emiatt vizsgálatot kezdeményeztek.

A konkrét panaszügy mellett a biztos és a biztoshelyettes a közösségi médiából az Érsekvadkert Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Érsekvadkert Község Önkormányzata együttműködését érintő nehézségekről is értesült.

Tekintettel arra, hogy az ügyben alapvető jogokkal összefüggő visszásság gyanúja merült fel, az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes vizsgálatot indított. Az eljárásuk során megkeresték Érsekvadkert Község Önkormányzatának polgármesterét, valamint vizsgálat lefolytatására kérték fel a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalának hivatalvezetőjét.

A hivatalvezető határidőn belül részletes tájékoztatást nyújtott a vizsgálatáról, a polgármester azonban nem válaszolt a megkeresésekre csak fél évvel később. Csupán a megkeresett szerv együttműködési kötelezettségének megszegéséről szóló, AJB-553/2021. számon kiadott közös jelentésre írt válaszában számolt be először a szakmai álláspontjáról és megtett intézkedéseiről.

A biztos és a biztoshelyettes vizsgálata megállapította, hogy a települési önkormányzat egy konkrét baleset miatt, a balesetveszély elhárítása céljából zárta le a gépjárműforgalom elől a temető főbejáratát azzal, hogy a temető úthálózatát felújítja, és ameddig a végleges út elkészül, kizárólag gyalogos forgalmat engedélyezett a főbejáraton, valamint az adott útszakaszon. A helyszíni ellenőrzést végző hatóság rögzítette, hogy a temetőn kívüli makadám út megfelelő minőségű, ezen keresztül jól és akadálymentesen megközelíthető gépjárművel a ravatalozó és a parkolás is biztosított.

A biztos és a biztoshelyettes közös jelentésükben jelezték, hogy a panaszban említett konkrét temetésről érdemi információkat nem kaptak, ezért a kegyeleti joggal összefüggésben csak általános megállapításokat tehettek. Rámutattak arra, hogy a települési önkormányzat a tisztességes és méltó temetéshez való jogot a ravatalozó másik úton történő megközelítésével biztosította addig, amíg a főbejárati út balesetveszélyességét megszüntette.

A biztos és a biztoshelyettes a jelentésükben rögzítették, hogy a települési önkormányzat – temetői út lezárásával kapcsolatos – eljárása során alapvető jogok érvényesülésével összefüggő visszásság nem valósult meg, az út rekonstrukciójának megkezdésével a sérelmezett helyzet megszűnt.

Vizsgálatuk során azt is áttekintették, hogy a főbejárat lezárásáról és a gépjármű-közlekedés másik útvonalon történő biztosításáról a lakosság értesítésére milyen formában került sor. Aggályosnak tartották, hogy az értesítés nem jelölte meg egyértelműen és közérthető formában, hogy mely jogszabály előírásaira hivatkozott, és melyek azok a gépjárművek, amelyek behajthattak a temető másik kapuján. A felhívás nem tartalmazta továbbá sem a lezárás tényét, sem annak indokait vagy időtartamát. A biztos és a biztoshelyettes hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a temetkezéseket is befolyásoló helyzetről szóló önkormányzati tájékoztatás szövegének egyértelműnek és világosnak kell lennie a címzettek számára.

Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes az Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2009. (V. 27.) számú rendelete áttekintése során megállapította, hogy az magasabb szintű jogszabállyal ellentétes szabályozást tartalmazott, mely a jogállamiság elvével összefüggő visszásságot okozott.

Közös jelentésükben részletesen rámutattak a települési önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat együttműködésének kiemelt szerepére is. Hangsúlyozták, hogy a nemzetiségi jogok hatékony érvényesítése érdekében az önkormányzatoknak hatékony és szoros együttműködést szükséges kialakítaniuk. A polgármester az együttműködést hatékonynak minősítette, valamint kitért arra, hogy a települési önkormányzat és hivatala minden adminisztratív és egyéb szükséges segítségnyújtást megad a települési roma nemzetiségi önkormányzat részére, pénzügyi és igazgatási területen egyaránt. Jelezte, hogy az önkormányzatok rendelkeznek hatályos megállapodással az együttműködésre vonatkozóan.

Ezzel összefüggésben a biztos és a biztoshelyettes vizsgálata megállapította, hogy Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (III. 9.) önkormányzati rendelete 75. § a) pontja ellentétes az Njtv. 80. § (1) bekezdés a) pontjával, mivel annak értelmében Érsekvadkert Község Önkormányzata az Njtv.-ben meghatározott legalább havi harminckét óra helyett, mindössze legalább tizenhat órában biztosította az önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt ingyenes helyiséghasználatot Érsekvadkert Roma Nemzetiségi Önkormányzata számára. A települési önkormányzat ezzel a jogállamiság elvével, valamint a nemzetiségi önkormányzáshoz való alapjoggal összefüggő visszásságot okozott.

A biztos és a biztoshelyettes jelentésükben a polgármester kiemelt szerepére is felhívták a figyelmet, azzal, hogy az egyenlő bánásmód követelményének, valamint a nemzetiségi jogoknak a lehető legteljesebb körű érvényesítése a polgármester törvényi kötelezettsége.

Figyelemmel arra, hogy a sérelmezett helyzet megszüntetéséről a települési önkormányzat a vizsgálat időszakában, saját hatáskörében eljárva intézkedett, a temetői út használatával kapcsolatban a biztos és biztoshelyettes külön intézkedés megfogalmazását nem tartotta indokoltnak. Közös jelentésükben felhívták azonban a település önkormányzata polgármesterének és képviselő-testületének figyelmét, hogy tegyenek meg mindent a települési önkormányzat és a települési roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködés javítása, valamint a nemzetiségi jogok helyi szintű, minél teljesebb körű érvényesítése érdekében. Azt is javasolták a települési önkormányzat képviselőinek, hogy javítsák a helyi választópolgárokkal, kiemelten a roma nemzetiségű lakosokkal az együttműködésüket, és a feladat- és hatásköreik ellátása során felmerülő tájékoztatási kötelezettségüknek egyértelműen és közérthető formában tegyenek eleget.

A feltárt alapvető jogokkal összefüggő visszásságok megszüntetése érdekében felkérték Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a magasabb szintű jogszabályokkal való összeegyeztethetőség megteremtése érdekében módosítsa a jelentésben megjelölt önkormányzati rendeleteit. Felkérték a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, hogy kísérje figyelemmel Érsekvadkert Község Önkormányzatának a jelentésben feltárt alapvető jogokkal összefüggő visszásságok megszüntetése érdekében tett intézkedéseit, azok elmaradása esetén éljen a rendelkezésére álló törvényességi felügyeleti eszközökkel.

A közös jelentés teljes szövege itt olvasható.