null Közös jelentés egy roma nemzetiségű személyt és családját érintő temetkezési eljárással összefüggésben

Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentést adtak ki egy roma nemzetiségű személyt és családját érintő temetkezési eljárással összefüggésben. A jelentésben megállapították, hogy a településen alkalmazott temetkezési gyakorlat a helyi szabályozási környezet hiányosságai és a kialakult eljárásrendek miatt alapjogokat sértett, ehhez kapcsolódva pedig az elhunyt személy családtagjainak egyenlő bánásmódhoz fűződő joga is sérült.

Az Országgyűlés roma nemzetiségi szószólója egy Nógrád megyei községben élő roma család nevében, a hozzátartozójuk eltemettetésével kapcsolatos ügyben fordult a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyetteshez. Beadványa szerint az elhunyt családtag temetési helyének kijelölését, valamint annak kiásatását követően az önkormányzat arra kötelezte a roma családot, hogy a sírhelyet helyezzék át, és a temető távolabbi pontján temettessék el a hozzátartozójukat. Az újabb sírhelyet az elhunyt családtagjai és barátai ásták ki, hogy a másnapra tervezett temetés megtartható legyen. Az érintettek és a szószóló véleménye szerint a sérelmezett eljárás és a polgármester döntése a család roma származásával függött össze. 

Az alapvető jogok biztosa és helyettese a vizsgálat során megkereste az érintett polgármestert, a temetkezési vállalkozót, majd a jegyzőt is. A fennálló ellentmondások tisztázása érdekében később helyszíni ellenőrzés tartására kérték fel járási hivatalt. 

A biztos és helyettese közös jelentésében megállapították, hogy a vizsgált eset, a temetés előkészítésének aggályos módja a helyben szokásos gyakorlat miatt fordulhatott elő. A mindennapok során ugyanis – a helyi rendeletben előírtakkal szemben – nem az üzemeltető települési önkormányzat jelölte ki a temetési helyeket, hanem az eltemettető és a temetkezési szolgáltató egyeztetett e kérdésben, írásbeli dokumentumok nélkül. Ez a gyakorlat a jogállamiságból fakadó tisztességes eljáráshoz fűződő joggal, továbbá az emberi méltósághoz való joggal, valamint a kegyeleti joggal kapcsolatban visszásságot eredményezett.

A biztos és helyettese foglalkozott még a hatósági ellenőrzést lefolytató Járási Hivatal eljárásával, mulasztásával, valamint a helyi önkormányzati rendelet szabályozási hiányosságaival is, mindkét esetben megállapították a jogállamiságból fakadó tisztességes eljáráshoz való alapjog sérelmét.

Az alapvető jogok biztosa és helyettese vizsgálata során részletesen elemezte az ügyben felmerült közvetlen hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának, illetve megsértésének szempontjait, valamint a kimentési lehetőségeket, és megállapították, hogy az önkormányzat kimentési bizonyítása nem volt sikeres, az elhunyt személy családtagjainak sérült az egyenlő bánásmódhoz való joga. 

A biztos és biztoshelyettes azt kezdeményezte, hogy a község önkormányzatának polgármestere és jegyzője intézkedjenek annak érdekében, hogy a temetési helyek kijelölése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen és a helyi gyakorlat ne álljon ellentétben a vonatkozó jogi rendelkezésekkel. Felkérték a község önkormányzatának képviselő-testületét is, hogy a szabálytalan helyi gyakorlatra, valamint az egyenlő bánásmód követelményének a megsértésére figyelemmel, fontolja meg kártérítés és sérelemdíj fizetését a panaszügyben érintett roma család részére. Felkérték továbbá a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, hogy vizsgálja felül az érintett község temetkezési gyakorlatát, valamint az ahhoz kapcsolódó jogi szabályozást, illetve segítse elő a jogszerű, valamint szakszerű gyakorlat és jogalkalmazás kialakítását.

A közös jelentés teljes szövege elérhető itt.